E-Commerce- und Webshoprecht


 

Home  |   Gesetze  |   Verkehrslexikon  |   Datenschutz  |   Impressum  |      

 

 

Dienstleistungen - Hinsendekosten - Rücksendung - Vertragsschluss im Internet - Webdesign - Wettbewerb - Widerrufsrecht


Richtlijn 2011/83/EU consumentenrechten 2011


HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Richtlijn 85/577/EEG van de Raad van 20 december 1985 betreffende de bescherming van de consument bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en Richtlijn 1997/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten is een aantal contractuele rechten van consumenten vastgelegd.

(2) Deze richtlijnen zijn opnieuw bestudeerd, in het licht van de opgedane ervaringen, met het oog op het vereenvoudigen en bijwerken van de toepasselijke regels, het wegnemen van inconsistenties en het opvullen van onwenselijke lacunes. Uit dit onderzoek is gebleken dat het zinvol is de genoemde twee richtlijnen te vervangen door een enkele richtlijn. Deze richtlijn dient dan ook standaardregels vast te stellen voor de gemeenschappelijke aspecten van op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en daarmee een stap verder te gaan dan de benadering van minimale harmonisatie waarop de vroegere richtlijnen gebaseerd waren, terwijl de lidstaten wordt toegestaan ten aanzien van bepaalde aspecten nationale regels in te voeren of te handhaven.

(3) In artikel 169, lid 1, en artikel 169, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie dient bij te dragen tot de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming door middel van maatregelen die zij op grond van artikel 114 van het Verdrag neemt.

(4) De interne markt dient volgens artikel 26, lid 2, van het VWEU een ruimte zonder binnengrenzen te omvatten waarin het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd. Harmonisatie van bepaalde aspecten van op afstand en buiten verkoopruimten gesloten consumentenovereenkomsten is noodzakelijk voor de bevordering van een echte interne markt voor de consument en het vinden van een juist evenwicht, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, tussen een hoog beschermingsniveau voor de consument en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.

(5) Het grensoverschrijdende potentieel van verkoop op afstand, dat een van de voornaamste zichtbare resultaten van de interne markt zou moeten zijn, wordt niet ten volle benut. Vergeleken met de significante groei van de binnenlandse verkoop op afstand in de afgelopen jaren is groei van de grensoverschrijdende verkoop op afstand beperkt gebleven. Deze discrepantie is met name opvallend wat de verkoop via internet betreft, waar een groot potentieel voor verdere groei bestaat. De ontwikkeling van het grensoverschrijdende potentieel van buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (rechtstreekse verkoop) wordt belemmerd door een aantal factoren, waaronder de uiteenlopende nationale regels inzake consumentenbescherming waarmee het bedrijfsleven rekening moet houden. Vergeleken met de groei van de binnenlandse rechtstreekse verkoop in de afgelopen jaren, met name in de dienstensector, bijvoorbeeld nutsbedrijven, is het aantal consumenten dat langs deze weg grensoverschrijdend koopt nauwelijks toegenomen. Gezien de sterk toegenomen mogelijkheden om zaken te doen in veel lidstaten, zouden kleine en middelgrote ondernemingen (inclusief individuele handelaren) en vertegenwoordigers van firma's die rechtstreeks verkopen eigenlijk meer geneigd moeten zijn om deze nieuwe mogelijkheden te ontdekken, met name in grensregio's. De volledige harmonisatie van consumenteninformatie en van het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zal dan ook bijdragen tot een hoog beschermingsniveau voor de consument en een beter functioneren van de b2c-interne markt.

(6) Bepaalde dispariteiten vormen ernstige belemmeringen voor het goede functioneren van de interne markt, ten nadele van handelaren en consumenten. Handelaren die grensoverschrijdend goederen willen verkopen of diensten willen aanbieden, krijgen te maken met hogere nalevingskosten. Een al te grote versnippering ondermijnt ook het vertrouwen van de consument in de interne markt.

(7) Volledige harmonisatie van bepaalde centrale regelgevingsaspecten zal de rechtszekerheid voor zowel de consumenten als de handelaren aanzienlijk verbeteren. Zij zullen zich kunnen verlaten op één enkel regelgevend kader, op basis van duidelijk omschreven rechtsbegrippen, dat bepaalde aspecten van b2c-overeenkomsten in de gehele Unie regelt. Het effect van zulke harmonisatie zal zijn dat de barrières die het gevolg zijn van de versnippering van de regelgeving zullen worden geëlimineerd en dat de interne markt op dit terrein voltooid zal kunnen worden. Het wegnemen van die barrières is alleen mogelijk door uniforme regels op Unieniveau vast te stellen. Bovendien zullen de consumenten een hoog gemeenschappelijk niveau van bescherming genieten in de gehele Unie.

(8) De te harmoniseren regelgevingsaspecten dienen alleen betrekking te hebben op overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. Bijgevolg doet deze richtlijn geen afbreuk aan de nationale wetgeving inzake arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende erfrechten, overeenkomsten met betrekking tot de gezinssituatie, overeenkomsten met betrekking tot de oprichting en de statuten van vennootschappen en partnerschapsovereenkomsten.

(9) Met betrekking tot b2c-overeenkomsten bevat deze richtlijn regels betreffende de informatie die verstrekt dient te worden voor op afstand gesloten overeenkomsten, buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en andere dan op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Deze richtlijn regelt tevens het herroepingsrecht bij op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten en harmoniseert een aantal bepalingen inzake de uitvoering en enkele andere aspecten van consumentenovereenkomsten.

(10) De bepalingen van deze richtlijn dienen Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) onverlet te laten.

(11) Deze richtlijn dient bepalingen van de Unie betreffende specifieke sectoren, zoals geneesmiddelen voor menselijk gebruik, medische hulpmiddelen, privacy en elektronische communicatie, rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg, etikettering van levensmiddelen en de interne markt voor elektriciteit en aardgas, onverlet te laten.

(12) De in deze richtlijn opgenomen informatievoorschriften dienen een aanvulling te zijn op de informatievoorschriften in Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (richtlijn elektronische handel). De mogelijkheid voor de lidstaten om aan op hun grondgebied gevestigde dienstverrichters additionele informatieverplichtingen op te leggen blijft gehandhaafd.

(13) Overeenkomstig de Uniewetgeving dienen de lidstaten bevoegd te blijven om de bepalingen van deze richtlijn toe de passen op gebieden die niet onder het toepassingsgebied ervan vallen. Daarom kan een lidstaat, met betrekking tot transacties die buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, nationale wetgeving handhaven of invoeren die overeenstemt met een aantal of alle bepalingen van deze richtlijn. Zo kunnen de lidstaten besluiten de voorschriften van deze richtlijn ook toe te passen op rechtspersonen of natuurlijke personen die geen "consumenten" zijn in de zin van deze richtlijn, zoals niet-gouvernementele organisaties, starterbedrijven of kleine en middelgrote ondernemingen. Evenzo kunnen de lidstaten de voorschriften van deze richtlijn toepassen op overeenkomsten die geen "op afstand gesloten overeenkomsten" in de zin van deze richtlijn zijn, bijvoorbeeld omdat zij niet in het kader van een voor verkoop op afstand georganiseerd verkoop- resp. dienstverleningssysteem worden gesloten. Bovendien kunnen de lidstaten nationale voorschriften handhaven of invoeren voor aangelegenheden die door deze richtlijn niet specifiek geregeld worden, zoals aanvullende voorschriften betreffende verkoopovereenkomsten, waaronder met betrekking tot de levering van goederen, of verplichtingen betreffende het verstrekken van informatie tijdens het bestaan van een overeenkomst.

(14) Deze richtlijn zou geen afbreuk mogen doen aan de nationale wetgeving op het gebied van het verbintenissenrecht, voor zover de verbintenissenrechtelijke aspecten niet door deze richtlijn worden geregeld. Deze richtlijn dient derhalve de nationale wetgeving inzake bijvoorbeeld het sluiten of de geldigheid van een overeenkomst, zoals het ontbreken van overeenstemming, onverlet te laten. De richtlijn zou evenmin afbreuk mogen doen aan de algemene contractuele rechtsmiddelen, de regels inzake de openbare economische orde, bijvoorbeeld regels betreffende buitensporige prijzen of woekerprijzen, en de regels betreffende onethische rechtshandelingen.

(15) Bij deze richtlijn dient de taalvereisten voor consumentenovereenkomsten niet te harmoniseren. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving derhalve taalvereisten handhaven of invoeren met betrekking tot de contractuele informatieverplichtingen en de bedingen in overeenkomsten.

(16) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan nationale wetgeving inzake vertegenwoordiging in rechte, zoals de voorschriften betreffende de persoon die namens of ten behoeve van de handelaar optreedt (zoals een agent of trustee). De lidstaten dienen in dezen bevoegd te blijven. Deze richtlijn dient van toepassing te zijn op alle openbare en particuliere handelaren.

(17) Onder de definitie van consument dienen natuurlijke personen te vallen die buiten hun bedrijfs- of beroepsactiviteit optreden. Als een overeenkomst evenwel wordt gesloten voor doeleinden die deels binnen en deels buiten de beroepssfeer liggen (gemengde overeenkomst) en het handelsaspect zo beperkt is dat het binnen de globale context van de overeenkomst niet overheerst, dient de betrokkene ook als consument te worden aangemerkt.

(18) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de vrijheid van de lidstaten om in overeenstemming met het recht van de Unie te bepalen wat zij als diensten van algemeen economisch belang beschouwen, hoe deze diensten moeten worden georganiseerd en gefinancierd, in overeenstemming met de regels inzake staatssteun, en aan welke bijzondere verplichtingen zij onderworpen zijn.

(19) Onder digitale inhoud wordt verstaan gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden, zoals computerprogramma's, toepassingen, spellen, muziek, video's en teksten, ongeacht of de toegang wordt verkregen via downloaden of streaming, vanaf een materiële drager of langs een andere weg. Overeenkomsten inzake de levering van digitale inhoud dienen onder het toepassingsgebied van deze richtlijn te vallen. Als digitale inhoud wordt geleverd op een materiële drager, zoals een cd of dvd, dient het beschouwd te worden als goederen in de zin van deze richtlijn. Evenals overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet verkoopsklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, of stadsverwarming, dienen overeenkomsten betreffende digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, voor de toepassing van deze richtlijn niet te worden aangemerkt als verkoop- of dienstenovereenkomst. Ten aanzien van dergelijke overeenkomsten dient de consument een herroepingsrecht te hebben, tenzij de consument tijdens de herroepingsperiode heeft ingestemd met het begin van de uitvoering en ervan kennis heeft genomen dat hij vervolgens het recht om de overeenkomst te herroepen zal verliezen. Naast de algemene informatieverplichtingen dienen handelaren de consument op de hoogte te stellen van de functionaliteit en de relevante interoperabiliteit van de digitale inhoud. Het begrip functionaliteit dient te verwijzen naar de gebruiksmogelijkheden van digitale inhoud, bijvoorbeeld het in kaart brengen van consumentengedrag, alsmede de aan- of afwezigheid van technische beperkingen, bijvoorbeeld via Digital Rights Management of regiocodering. Het begrip relevante interoperabiliteit behelst de informatie over de standaardhardware en ‑software waarmee de digitale inhoud compatibel is, bijvoorbeeld het besturingssysteem, de vereiste versie en bepaalde hardwarekenmerken. De Commissie dient na te gaan of verdere geharmoniseerde bepalingen ten aanzien van digitale inhoud nodig zijn, en, mocht dat het geval zijn, een wetgevingsvoorstel ter zake in te dienen.

(20) De definitie van "op afstand gesloten overeenkomst" dient alle gevallen te bestrijken waarin een overeenkomst tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een voor verkoop op afstand georganiseerd verkoop- resp. dienstverleningssysteem, waarbij tot en met het tijdstip waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals postorder, internet, telefoon of fax). De definitie dient ook situaties te bestrijken waarin de consument de verkoopruimten alleen bezoekt om informatie over de goederen of dienst te vergaren, terwijl vervolgens de onderhandelingen over en de sluiting van de overeenkomst op afstand plaatsvinden. Daarentegen dient een overeenkomst waarover in de verkoopruimten van de handelaar wordt onderhandeld en die definitief wordt gesloten door middel van communicatie op afstand, niet als overeenkomst op afstand te worden aangemerkt. Ook een overeenkomst die door middel van communicatie op afstand wordt geïnitieerd, maar definitief wordt gesloten in de verkoopruimten van de handelaar, dient niet als overeenkomst op afstand te worden beschouwd. Het begrip "overeenkomst op afstand" dient evenmin een door een consument door middel van communicatie op afstand gemaakte reservering voor het verrichten van een zakelijke dienst te omvatten, zoals een telefonische afspraak bij de kapper. Het begrip "voor verkoop op afstand georganiseerd verkoop- resp. dienstverleningssysteem" dient die systemen te omvatten die door andere derden dan de handelaar worden aangeboden, maar door de handelaar worden gebruikt, zoals een online-platform. Hieronder mogen echter niet gevallen komen waarin websites uitsluitend informatie bevatten over de handelaar, zijn goederen en/of diensten en hoe contact met de handelaar kan worden opgenomen.

(21) Een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zou gedefinieerd moeten worden als een overeenkomst bij de sluiting waarvan de handelaar en de consument beide persoonlijk aanwezig waren, op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is, bijvoorbeeld bij de consument thuis of op zijn arbeidsplaats. Bij een verkoopsituatie buiten verkoopruimten kunnen consumenten onder potentiële psychologische druk staan of te maken krijgen met een verrassingselement, ongeacht of zij nu zelf om het bezoek van de handelaar gevraagd hebben of niet. De definitie van "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst" dient ook de situaties te omvatten waarin de consument in die omstandigheden persoonlijk en individueel wordt aangesproken, maar de overeenkomst onmiddellijk daarna wordt gesloten in de verkoopruimten van de handelaar of met behulp van een middel voor communicatie op afstand. De definitie van "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst" zou niet mogen gelden voor situaties waarin een handelaar bij een consument thuis komt uitsluitend om op te meten of een kostenraming te geven zonder enige verplichting voor de consument, en de overeenkomst pas op een later tijdstip op basis van de kostenraming van de handelaar wordt gesloten in de verkoopruimten van de handelaar of met behulp van communicatie op afstand. In die gevallen mag de overeenkomst niet worden beschouwd als zijnde onmiddellijk gesloten nadat de handelaar de consument heeft aangesproken, als de consument tijd heeft besteed om over de kostenraming van de handelaar na te denken alvorens de overeenkomst te sluiten. Aankopen die worden verricht tijdens een door de handelaar georganiseerde excursie voor de promotie en de verkoop van de aangeschafte goederen dienen te worden beschouwd als buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten.

(22) Het begrip verkoopruimten dient alle ruimten, van welke aard ook (winkels, kramen, bestelwagens), te omvatten die voor de handelaar als permanente of gewoonlijke bedrijfsruimte dienen. Marktkramen en stands op beurzen dienen als verkoopruimten te worden beschouwd als zij aan deze voorwaarden voldoen. Ruimten voor detailhandel, waar de handelaar op seizoenbasis zijn activiteiten verricht, bijvoorbeeld tijdens het toeristenseizoen of in een skioord of badplaats, dienen als verkoopruimten te worden beschouwd, aangezien de handelaar er gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert. Publiek toegankelijke plaatsen, zoals straten, winkelcentra, stranden, sportfaciliteiten en openbaar vervoer, die door de handelaar in uitzonderlijke gevallen voor zakelijke doeleinden gebruikt worden, en privéwoningen en arbeidsplaatsen, dienen niet als verkoopruimten beschouwd te worden. De verkoopruimten van een persoon die namens of ten behoeve van de handelaar optreedt, zoals bepaald in deze richtlijn, dienen als verkoopruimten in de zin van deze richtlijn te worden beschouwd.

(23) Duurzame media dienen de consument in staat stellen de informatie zo lang op te slaan als voor hem relevant is om zijn belangen in het kader van zijn verhouding met de handelaar te beschermen. Dergelijke dragers dienen met name papier, usb-sticks, cd-rom's, dvd's, geheugenkaarten of de harde schijven van computers alsmede e-mails te omvatten.

(24) Een "publieke verkoop bij opbod" houdt in dat handelaren en consumenten persoonlijk bij de verkoop aanwezig zijn of daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De goederen of diensten worden door de handelaar aan de consumentaangeboden door middel van een in sommige lidstaten wettelijk toegelaten biedprocedure om goederen publiek te verkopen. De succesvolle bieder is verplicht de goederen of diensten af te nemen. Gebruikmaking van online-platforms voor verkoop bij opbod die ter beschikking staan van consumenten en handelaren, mag niet als publieke verkoop bij opbod in de zin van deze richtlijn worden aangemerkt.

(25) Overeenkomsten betreffende stadsverwarming dienen onder deze richtlijn te vallen, op dezelfde wijze als overeenkomsten voor de levering van water, gas en elektriciteit. Onder stadsverwarming wordt verstaan de levering van centraal geproduceerde warmte, o.a. in de vorm van stoom of heet water, via een transmissie- en distributiesysteem aan meerdere gebouwen ten behoeve van verwarming.

(26) Overeenkomsten betreffende de overdracht van rechten op onroerende zaken of het in het leven roepen van zulke rechten, overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen, de grondige verbouwing van bestaande gebouwen of de verhuur van woonruimte zijn in de nationale wetgeving al onderworpen aan een aantal specifieke vereisten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de verkoop van vastgoed dat nog moet worden ontwikkeld en huurkoop. De bepalingen van deze richtlijn zijn niet geschikt voor die overeenkomsten. Daarom dienen dergelijke overeenkomsten buiten deze richtlijn te vallen. Onder grondige verbouwing wordt een verbouwing verstaan die vergelijkbaar is met het bouwen van een nieuw gebouw, bijvoorbeeld wanneer alleen de gevel van een oud gebouw bewaard blijft. Dienstenovereenkomsten, in het bijzonder deze betreffende het oprichten van aanbouwen (bijvoorbeeld een garage of een veranda) en betreffende andere herstel- en renovatiewerkzaamheden aan gebouwen dan grondige verbouwing dienen te vallen onder deze richtlijn, evenals overeenkomsten betreffende de diensten van een vastgoedmakelaar en deze betreffende de verhuur van niet voor bewoning bestemde ruimten.

(27) Vervoerdiensten omvatten personen- en goederenvervoer. Personenvervoer dient uitgesloten te worden van het toepassingsgebied van deze richtlijn, omdat er al andere uniale wetgeving voor bestaat of, in het geval van openbaar vervoer en taxi's, omdat het bij nationale wetgeving is geregeld. De bepalingen ter bescherming van de consument tegen buitensporige tarieven voor het gebruik van betaalmiddelen of tegen verborgen kosten dienen echter ook te gelden voor overeenkomsten inzake personenvervoer. Met betrekking tot goederenvervoer en autoverhuur, die diensten zijn, dient de consument te profiteren van de bescherming die de deze richtlijn biedt, met uitzondering van het herroepingsrecht.

(28) Ter voorkoming van administratieve lasten voor handelaren kunnen de lidstaten besluiten deze richtlijn niet toe te passen voor goederen en diensten van geringe waarde die buiten verkoopruimten worden verkocht. Het drempelbedrag moet voldoende laag zijn, zodat alleen aankopen van gering belang uitgesloten worden. De lidstaten zouden deze waarde in hun nationale wetgeving moeten kunnen vastleggen voor zover het niet meer bedraagt dan 50 EUR. Indien de consument gelijktijdig twee of meer overeenkomsten betreffende aanverwante zaken sluit, mag de totale waarde ervan niet in aanmerking genomen worden voor de toepassing van dit drempelbedrag.

(29) Sociale diensten hebben wezenlijk verschillende kenmerken die weerspiegeld worden in sectorspecifieke wetgeving, deels op het niveau van de Unie en deels op nationaal niveau. Sociale diensten zijn enerzijds diensten ten behoeve van mensen die bijzonder kwetsbaar zijn of een laag inkomen hebben en mensen en gezinnen die hulp nodig hebben bij het verrichten van routinematige dagelijkse taken, en anderzijds diensten ten behoeve van alle mensen die een bijzondere behoefte hebben aan hulp, ondersteuning, bescherming en aanmoediging in een specifieke levensfase. Het gaat o.a. om diensten voor kinderen en jongeren, diensten voor hulp aan gezinnen, alleenstaande ouders en ouderen, alsmede diensten voor migranten. Zij omvatten zowel korte als langdurige zorg, die bijvoorbeeld wordt verleend door thuiszorgdiensten, in zorgwoningen en in verzorgingshuizen of huisvesting ("verzorgingstehuizen"). Sociale diensten omvatten niet alleen de diensten die worden verleend door de staat op nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, door dienstverrichters die hiervoor een opdracht of een mandaat hebben gekregen van de staat, of door liefdadigheidsinstellingen die door de staat zijn erkend, maar ook de diensten van particuliere dienstverleners. De bepalingen van deze richtlijn zijn niet geschikt voor sociale diensten, die derhalve dienen te worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

(30) Voor de gezondheidszorg zijn, gezien de technische complexiteit ervan, het belang ervan voor diensten van algemeen belang en de omvang van de overheidsfinanciering, bijzondere regelingen vereist. Gezondheidszorg wordt in Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg omschreven als "gezondheidsdiensten die door gezondheidswerkers aan patiënten worden verstrekt om de gezondheidstoestand van deze laatste te beoordelen, te behouden of te herstellen, waaronder begrepen het voorschrijven en het verstrekken van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen." Onder "gezondheidswerker" wordt in die richtlijn verstaan een arts, verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger (verpleegkundige), beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), verloskundige of apotheker in de zin van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties dan wel een andere beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in de gezondheidszorg verricht die behoren tot een gereglementeerd beroep als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 2005/36/EG. De bepalingen van deze richtlijn zijn niet geschikt voor de gezondheidszorg, die derhalve dient te worden uitgesloten van het toepassingsgebied.

(31) Gokken dient te worden uitgesloten van de werkingssfeer van deze richtlijn. Gokactiviteiten zijn activiteiten die erin bestaan dat een geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, met inbegrip van loterijen, casino's en weddenschappen. De lidstaten moeten voor deze activiteiten andere, ook strengere maatregelen kunnen vaststellen om de consument te beschermen.

(32) De bestaande wetgeving van de Unie, onder andere op het gebied van financiële diensten voor consumenten, pakketreizen en timesharing, omvat talrijke regels inzake consumentenbescherming. Daarom mag deze richtlijn niet van toepassing zijn op overeenkomsten op deze gebieden. Wat financiële diensten betreft, moeten de lidstaten ertoe worden aangemoedigd inspiratie te putten uit de bestaande wetgeving van de Unie op dit gebied, wanneer zij wetgeving vaststellen op terreinen die op het niveau van de Unie niet zijn gereguleerd, zodat een gelijk speelveld voor alle consumenten en alle overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten gegarandeerd is.

(33) Handelaren dienen verplicht te worden om consumenten van te voren in te lichten over eventuele aanbetalingsregelingen, inclusief het blokkeren van een bedrag op de krediet- of debetkaart van de consument.

(34) De consument moet duidelijke en begrijpelijke informatie krijgen vóór hij door een op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, een andere overeenkomst dan een buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst of een dienovereenkomstig aanbod wordt gebonden. Bij de verstrekking van deze informatie moet de handelaar rekening houden met de specifieke behoeften van consumenten die door hun mentale, lichamelijke of psychologische handicap, hun leeftijd of hun goedgelovigheid bijzonder kwetsbaar zijn op een manier die de handelaar redelijkerwijs kon worden verwacht te voorzien. Het feit dat rekening met deze specifieke behoeften wordt gehouden, mag evenwel niet tot verschillende niveaus van consumentenbescherming leiden.

(35) De aan de consument te verstrekken informatie moet verplicht zijn en mag niet worden gewijzigd. Niettemin moeten de partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk kunnen overeenkomen de inhoud van de later gesloten overeenkomst te wijzigen, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze van levering.

(36) Bij overeenkomsten op afstand dienen de voorschriften inzake informatie aangepast te worden om rekening te houden met de technische beperkingen van bepaalde media, zoals het mogelijke aantal karakters op het scherm van mobiele telefoons of de maximale duur van reclamespots op televisie. In dergelijke gevallen dient de handelaar te voldoen aan bepaalde minimumvoorschriften en de consument voor het overige te verwijzen naar een andere informatiebron, bijvoorbeeld door een gratis telefoonnummer aan te geven of een link naar een webpagina van de handelaar waar de relevante informatie rechtstreeks beschikbaar en gemakkelijk te raadplegen is. Aan de verplichting om de consument te informeren over de kosten van het retourneren van goederen die door hun aard normaliter niet per post kunnen worden geretourneerd, zou de handelaar voldoen als hij één vervoerder (bijvoorbeeld de vervoerder aan wie hij de levering van de goederen heeft toevertrouwd) aangeeft en één prijs voor het retourneren van de goederen. Indien de kosten van het retourneren van goederen redelijkerwijs niet vooraf door de handelaar kunnen worden berekend, bijvoorbeeld omdat de handelaar geen eigen retourregeling aanbiedt, dient hij te vermelden dat dergelijke kosten verschuldigd zullen zijn en dat deze kosten hoog kunnen zijn, waarbij hij een redelijke raming van de maximale kosten voegt, die gebaseerd zou kunnen worden op de kosten van levering aan de consument.

(37) Aangezien de consument bij verkoop op afstand de goederen niet kan zien voordat hij de overeenkomst sluit, dient hij een herroepingsrecht te hebben. Om diezelfde reden moet de consument de goederen die hij wenst te kopen kunnen testen en inspecteren, voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te controleren. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten dient de consument over een herroepingsrecht te beschikken wegens het verrassingselement en/of psychologische druk. Herroeping dient een einde te maken aan de verplichting van de partijen om de overeenkomst uit te voeren.

(38) Bij online gesloten overeenkomsten dient op websites waarop handel wordt gedreven, uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar te worden aangegeven of er restricties gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

(39) Het is bij overeenkomsten die via een website op afstand worden gesloten, van belang ervoor te zorgen dat de consument de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst volledig kan lezen en begrijpen, alvorens zijn bestelling te plaatsen. Met het oog daarop dient erop te worden toegezien dat die onderdelen worden vermeld in de nabijheid van de plaats waar om bevestiging van de bestelling wordt gevraagd. Ook is het van belang dat ervoor wordt gezorgd dat de consument in dergelijke situaties het tijdstip kan bepalen waarop hij de verplichting op zich neemt om een betaling aan de handelaar te doen. Daarom dient de aandacht van de consument door middel van een ondubbelzinnige formulering specifiek te worden gevestigd op het feit dat het plaatsen van de bestelling de verplichting tot het maken van een betaling aan de handelaar inhoudt.

(40) Momenteel lopen de herroepingstermijnen uiteen, zowel tussen de lidstaten als tussen op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten, en dat veroorzaakt rechtsonzekerheid en nalevingskosten. Voor alle op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zou dezelfde herroepingstermijn moeten gelden. Bij dienstenovereenkomsten dient de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te verstrijken. Bij verkoopovereenkomsten dient de herroepingstermijn te verstrijken 14 dagen na de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen, en dient de consument de mogelijkheid te hebben zijn herroepingsrecht vóór de ontvangst van de goederen uit te oefenen. Als door de consument in één bestelling diverse goederen worden besteld, maar deze goederen afzonderlijk worden geleverd, moet de herroepingstermijn ingaan, wanneer de consument het laatste goed daadwerkelijk in bezit krijgt. Wanneer goederen in meerdere partijen of onderdelen geleverd worden, dient de herroepingstermijn in te gaan op de dag waarop de consument de laatste partij of het laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt.

(41) Om te zorgen voor rechtszekerheid dient Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden van toepassing te zijn op de berekening van de in deze richtlijn bedoelde termijnen. Alle in deze richtlijn aangegeven termijnen zijn dan ook uitgedrukt in kalenderdagen. Wanneer een in dagen omschreven termijn ingaat op het ogenblik waarop een gebeurtenis of een handeling plaatsvindt, mag de dag waarop deze gebeurtenis of handeling plaatsvindt, niet bij de termijn worden inbegrepen.

(42) De bepalingen betreffende het herroepingsrecht mogen geen afbreuk doen aan de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de beëindiging of niet-uitvoerbaarheid van overeenkomsten of inzake de mogelijkheid voor een consument om zijn contractuele verplichtingen vóór het verstrijken van de in de overeenkomst vastgestelde termijn na te komen.

(43) Wanneer de handelaar de consument vóór de sluiting van een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten niet behoorlijk heeft ingelicht, dient de herroepingstermijn verlengd te worden. Om echter rechtszekerheid op langere termijn te waarborgen, dient een uiterste limiet van twaalf maanden te worden bepaald.

(44) Verschillen tussen de manieren waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend in de lidstaten veroorzaken extra kosten voor handelaren die grensoverschrijdend verkopen. Invoering van een geharmoniseerd model voor een herroepingsformulier waarvan de consument gebruik kan maken, zal het herroepingsproces vereenvoudigen en meer rechtszekerheid brengen. Om die reden dienen de lidstaten af te zien van aanvullende eisen betreffende de presentatie, bijvoorbeeld betreffende de lettergrootte, waaraan het modelformulier voor de hele Unie zou moeten voldoen. Het dient de consument evenwel vrij te staan om een overeenkomst in zijn eigen woorden te herroepen, mits zijn verklaring ten overstaan van de handelaar ondubbelzinnig is. Met een brief, een telefoontje of het terugzenden van de goederen met een duidelijke verklaring zou aan deze voorwaarde kunnen worden voldaan, maar het zou aan de consument zijn te bewijzen dat de herroeping binnen de in de richtlijn vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden. Daarom heeft de consument er belang bij de handelaar door middel van een duurzame drager in kennis te stellen van de herroeping.

(45) De ervaring toont aan dat veel consumenten en handelaren bij voorkeur communiceren via de website van de handelaar; daarom zouden handelaren de mogelijkheid moeten hebben de consument online een herroepingsformulier aan te bieden. Wanneer de consument daar gebruik van maakt, dient de handelaar onverwijld bijvoorbeeld per e-mail een ontvangstbevestiging te sturen.

(46) Bij herroeping dient de handelaar alle van de consument ontvangen bedragen terug te betalen, inclusief die voor de door de handelaar gedragen kosten van levering van de goederen aan de consument. Tenzij de consument er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, mag de terugbetaling niet door middel van een voucher plaatsvinden. Indien de consument uitdrukkelijk kiest voor een bepaald soort levering (bijvoorbeeld expreslevering binnen 24 uur), hoewel de handelaar een gangbaar, algemeen aanvaard soort levering met lagere kosten heeft aangeboden, dient de consument het kostenverschil tussen deze twee soorten levering te dragen.

(47) Het komt voor dat consumenten gebruik maken van hun herroepingsrecht nadat zij de goederen meer gebruikt hebben dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en het goede functioneren van de goederen vast te stellen. In dat geval dient de consument zijn herroepingsrecht niet te verliezen, maar aansprakelijk te zijn voor het waardeverlies van de goederen. Het uitgangspunt dient te zijn dat de consument, om de aard, de kenmerken en het goede functioneren van de goederen te controleren, deze op dezelfde manier mag hanteren en inspecteren als hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument mag dus bijvoorbeeld wel proberen of een kledingstuk past, maar hij mag het niet langere tijd dragen. De consument dient de goederen tijdens de herroepingstermijn dus met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren. Artikel 14 mag de consument niet ontmoedigen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.

(48) De consument dient verplicht te worden de goederen terug te zenden binnen 14 dagen nadat hij de handelaar heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept. Indien de handelaar of de consument de met uitoefening van het herroepingsrecht verbonden verplichtingen niet nakomt, dienen de overeenkomstig artikel 24 in de nationale wetgeving vastgestelde sancties, alsmede contractrechtelijke bepalingen van toepassing te zijn.

(49) Bepaalde uitzonderingen op het herroepingsrecht moeten mogelijk zijn, zowel voor op afstand als voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Het is mogelijk dat een herroepingsrecht, bijvoorbeeld gezien de aard van de betrokken goederen of diensten, niet op zijn plaats is. Dat is bijvoorbeeld het geval voor overeenkomsten van speculatieve aard betreffende wijn die pas langere tijd na sluiting van de overeenkomst wordt geleverd, en waarbij de waarde afhangt van schommelingen van de markt ("vin en primeur"). Het herroepingsrecht mag ook niet gelden voor goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zoals op maat gemaakte gordijnen, noch voor de levering van bijvoorbeeld brandstof die, door zijn aard zelf, na levering niet meer te scheiden is van andere producten. Een herroepingsrecht kan ook niet passend zijn in het geval van bepaalde diensten waarbij de sluiting van de overeenkomst impliceert dat er capaciteit wordt gereserveerd, waarvoor de handelaar bij herroeping mogelijk geen bestemming meer kan vinden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer hotelkamers, vakantiewoningen of plaatsen voor culturele of sportieve evenementen worden gereserveerd.

(50) Enerzijds moeten consumenten over een herroepingsrecht beschikken, ook als zij hebben verzocht om verrichting van de dienst voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Anderzijds dient de handelaar, indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, ook te kunnen rekenen op een passende betaling voor de dienst die hij heeft verricht. Bij de berekening van het evenredige bedrag dient te worden uitgegaan van de in de overeenkomst vastgestelde prijs, tenzij de consument kan aantonen dat die totale prijs zelf onevenredig is; in dat geval dient het te betalen bedrag te worden berekend op basis van de marktwaarde van het geleverde. De marktwaarde wordt vastgesteld door vergelijking met de prijs van een gelijkwaardige dienst, uitgevoerd door andere handelaren op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst. Daarom zou de consument die wenst dat een dienst vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt verricht, het verzoek daartoe, bij overeenkomsten op afstand, uitdrukkelijk moeten formuleren en bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten op een duurzame drager. Van zijn kant dient de handelaar de consument er op een duurzame drager van in kennis te stellen dat de reeds verrichte dienst pro rata zal worden aangerekend. Bij overeenkomsten die zowel op goederen als op diensten betrekking hebben, dienen de in deze richtlijn opgenomen voorschriften inzake het retourneren van goederen te gelden voor de goederenaspecten en dient de compensatieregeling voor diensten te gelden voor de dienstenaspecten.

(51) De voornaamste problemen voor consumenten en een van de voornaamste bronnen van geschillen met handelaren betreffen de levering van goederen, waaronder goederen die verloren gaan of beschadigd worden gedurende het vervoer, en late of onvolledige levering. Het is daarom zinvol de nationale regels inzake levertijden te verduidelijken en te harmoniseren. De leveringsplaats en -voorwaarden en de regels voor het vaststellen van de voorwaarden voor en het tijdstip van het overdragen van de eigendom van de goederen moeten een zaak blijven van nationaal recht en dus niet onder deze richtlijn vallen. Deze regels dienen de mogelijkheid te omvatten dat de consument een derde machtigt om goederen in zijn naam in zijn bezit of onder zijn controle te krijgen. De consument moet worden geacht de controle over de goederen te hebben indien hij of een door hem aangewezen derde er als een eigenaar over kan beschikken of deze kan doorverkopen (bijvoorbeeld doordat hij de sleutels heeft ontvangen of in het bezit is van de eigendomstitel).

(52) In de context van verkoopovereenkomsten kan de levering van goederen op verschillende manieren plaatsvinden, hetzij onmiddellijk, hetzij op latere datum. Als de partijen geen specifieke leveringsdatum hebben afgesproken, moet de handelaar de goederen zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst leveren. In de regel betreffende laattijdige levering dient ook rekening te worden gehouden met goederen die de handelaar speciaal voor de consument moet fabriceren of aanschaffen en die hij niet zonder aanzienlijk verlies kan hergebruiken. Daarom dient in deze richtlijn een regel te worden opgenomen op grond waarvan de handelaar in sommige omstandigheden over een redelijke extra termijn kan beschikken. Indien de handelaar de goederen niet heeft geleverd binnen de met de consument overeengekomen termijn, dient de consument hem vóór de beëindiging van de overeenkomst te verzoeken de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten en het recht te hebben de overeenkomst te ontbinden. Deze regel dient echter niet van toepassing te zijn indien de handelaar in een ondubbelzinnige verklaring geweigerd heeft de goederen te leveren. Evenmin dient deze regel te gelden in bepaalde omstandigheden waarin de leveringstermijn essentieel is, zoals voor een bruidsjapon die vóór de bruiloft moet worden geleverd. Ook mag deze regel niet gelden in omstandigheden waarin de consument de handelaar ervan in kennis stelt dat levering op een bepaalde datum essentieel is. Daartoe kan de consument gebruik maken van de contactgegevens die overeenkomstig deze richtlijn zijn verstrekt. In deze specifieke gevallen kan de consument, indien de handelaar de goederen niet tijdig heeft geleverd, de overeenkomst onmiddellijk ontbinden na het verstrijken van de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn. Deze richtlijn dient nationale bepalingen betreffende de wijze waarop de consument de handelaar ervan in kennis moet stellen dat hij de overeenkomst wenst te ontbinden, onverlet te laten.

(53) Naast het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de handelaar zijn leveringsverplichtingen uit hoofde van deze richtlijn niet nakomt, kan de consument overeenkomstig het toepasselijke nationale recht ook een beroep doen op andere remedies, zoals het toekennen van een extra leveringstermijn, het afdwingen van de uitvoering van de overeenkomst, het nalaten van betaling of het eisen van schadevergoeding.

(54) Overeenkomstig artikel 52, lid 3, van Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben het recht van handelaars om van consumenten een vergoeding te verlangen, te ontzeggen of te beperken, rekening houdend met de noodzaak de concurrentie aan te moedigen en het gebruik van efficiënte betaalinstrumenten te bevorderen. In elk geval moet handelaars een verbod worden opgelegd om consumenten vergoedingen aan te rekenen die de kosten voor de handelaar als gevolg van het gebruik van een bepaald betaalmiddel overschrijden.

(55) Indien de handelaar de goederen opstuurt naar de consument, kan het tijdstip waarop het risico wordt overgedragen op de consument bij verlies of beschadiging aanleiding geven tot geschillen. Daarom moet in de richtlijn de bepaling worden opgenomen dat de consument dient te worden beschermd tegen alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vóór hij de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. De consument dient beschermd te worden gedurende het door de handelaar geregelde of verzorgde vervoer, zelfs wanneer hij een specifieke leveringswijze heeft gekozen uit een door de handelaar aangeboden scala van mogelijkheden. Deze richtlijn is echter niet van toepassing op overeenkomsten waarbij de consument zelf de goederen in ontvangst dient te nemen of een vervoerder daarom dient te verzoeken. Met betrekking tot het tijdstip waarop het risico wordt overgedragen, dient een consument geacht te worden de goederen fysiek in ontvangst te hebben genomen wanneer hij ze heeft ontvangen.

(56) Personen of organisaties die krachtens de nationale wetgeving een rechtmatig belang hebben bij het beschermen van de contractuele rechten van consumenten, dienen over rechtsmiddelen te kunnen beschikken om stappen te ondernemen, hetzij voor een rechterlijke instantie, hetzij bij een administratieve instantie die bevoegd is zelf een uitspraak te doen over een klacht of een passende gerechtelijke procedure in te leiden.

(57) De lidstaten moeten sancties vaststellen voor inbreuken op de bepalingen van deze richtlijn en erop toezien dat ze worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

(58) De consument mag de door deze richtlijn geboden bescherming niet worden onthouden. Wanneer op een overeenkomst het recht van een derde land van toepassing is, is Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en van de Raad van 17 juni 2008 betreffende het recht dat van toepassing is op contractuele verbintenissen (Rome I), van toepassing om vast te stellen of de consument nog de door deze richtlijn geboden bescherming geniet.

(59) De Commissie zal na overleg met de lidstaten en de belanghebbenden nagaan wat de meest geëigende manier is om ervoor te zorgen dat alle consumenten op het verkooppunt worden geïnformeerd over hun rechten.

(60) Aangezien inertiaverkoop, dat wil zeggen de ongevraagde levering van goederen of diensten aan consumenten, verboden is bij Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt ("Richtlijn oneerlijke handelspraktijken"), maar geen contractueel verweer daarin wordt geboden, dient in deze richtlijn een contractueel verweer te worden opgenomen dat de consument vrijwaart van enige betalingsverplichting voor dergelijke ongevraagde leveringen.

(61) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) regelt al ongevraagde communicatie en voorziet in een hoog niveau van consumentenbescherming. De overeenkomstige bepalingen over datzelfde onderwerp in Richtlijn 97/7/EG dienen derhalve te worden geschrapt.

(62) Deze richtlijn moet opnieuw worden bezien wanneer belemmeringen van het functioneren van de interne markt worden gesignaleerd. Bij haar toetsing dient de Commissie in het bijzonder te letten op de aan de lidstaten geboden mogelijkheden om specifieke nationale bepalingen in te voeren of te handhaven onder meer in bepaalde gebieden van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad. Deze toetsing zou kunnen leiden tot een voorstel van de Commissie tot wijziging van deze richtlijn, die zou kunnen bestaan in wijzigingen van andere regelgeving inzake consumentenbescherming, als afspiegeling van de toezegging die de Commissie in het kader van haar strategie voor het consumentenbeleid heeft gedaan om het acquis opnieuw te bezien teneinde een hoog gemeenschappelijk niveau van consumentenbescherming tot stand te brengen.

(63) Richtlijnen 93/13/EEG en 1999/44/EG dienen te worden gewijzigd zodat de lidstaten verplicht worden de Commissie op de hoogte te stellen van de goedkeuring van specifieke nationale bepalingen in bepaalde gebieden.

(64) De Richtlijnen 85/577/EEG en 97/7/EG dienen te worden ingetrokken.

(65) Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk door de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming bijdragen aan de goede werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(66) Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn neergelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

(67) Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" worden de lidstaten ertoe aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Unie hun eigen tabellen op te stellen, die voor zover mogelijk het verband weergeven tussen deze richtlijn en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken,


HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:


Hoofdstuk I
Onderwerp, definities en toepassingsgebied


Artikel 1
Onderwerp
Het doel van deze richtlijn is om door de verwezenlijking van een hoog niveau van consumentenbescherming bij te dragen aan de goede werking van de interne markt door bepaalde aspecten van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake overeenkomsten tussen consumenten en handelaren te harmoniseren.


Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

(1) "consument":iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

(2) "handelaar": iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, ongeacht of hij staats- of particuliere eigendom is, handelt , ook via een andere persoon die in zijn naam voor zijn rekenschap optreedt, voor de doeleinden die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit met betrekking tot onder deze richtlijn vallende overeenkomsten;

(3) "goederen": alle roerende lichamelijke zaken, behalve goederen die executoriaal of anderszins gerechtelijk worden verkocht; water, gas en elektriciteit worden als goederen in de zin van deze richtlijn beschouwd, als zij marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid;

(4) "volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen": goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of indicatie van de klant maatgevend is;

(5) "verkoopovereenkomst": iedere overeenkomst waarbij een handelaar de eigendom van goederen aan een consument overdraagt of zich ertoe verbindt deze over te dragen en de consument de prijs betaalt of zich ertoe verbindt de prijs te betalen, met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen;

(6) "dienstenovereenkomst": iedere andere overeenkomst dan een verkoopovereenkomst, waarbij de handelaar de consument een dienst levert of zich ertoe verbindt een dienst te leveren en de consument de prijs betaalt of zich ertoe verbindt de prijs te betalen;

(7) "overeenkomst op afstand": iedere overeenkomst die tussen een handelaar en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand wordt zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

(8) "buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst": iedere overeenkomst die tussen een handelaar en een consument

 1. wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument op een andere plaats dan de verkoopruimten van de handelaar; of

 2. waarvoor de consument een aanbod heeft gedaan onder dezelfde omstandigheden, zoals genoemd onder letter a); of

 3. gesloten wordt in de verkoopruimten van de handelaar of met behulp van een middel voor communicatie op afstand onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument; of

 4. gesloten wordt tijdens een excursie die door de handelaar is georganiseerd met als doel of effect de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument.

(9) "verkoopruimten":

 1. iedere permanente ruimte voor detailhandel waar de handelaar op permanente basis zijn activiteiten uitvoert, of

 2. iedere mobiele ruimte voor detailhandel waar de handelaar gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert.

(10) "duurzame drager": ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

(11) "digitale inhoud": gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

(12) "financiële dienst": iedere dienst van bancaire aard of op het gebied van kredietverstrekking, verzekering, individuele pensioenen, beleggingen en betalingen;

(13) "publieke verkoop bij opbod": een verkoopmethode waarbij goederen of diensten door de handelaar worden aangeboden aan de consumenten, die persoonlijk aanwezig zijn of de mogelijkheid krijgen om persoonlijk aanwezig te zijn, door middel van een transparante competitieve biedprocedure, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de goederen of diensten af te nemen;

(14) "handelsgarantie": iedere toezegging van de handelaar of producent (de "garant") om boven hetgeen hij wettelijk verplicht is uit hoofde van de garantie van overeenstemming, aan de consument de betaalde prijs te zullen vergoeden, of de goederen op enigerlei wijze te zullen vervangen, repareren of onderhouden, wanneer die niet voldoen aan specificaties of aan enige andere verplichting die geen verband houdt met de overeenstemming in de garantieverklaring of in de desbetreffende reclameboodschappen ten tijde van of vóór de sluiting van de overeenkomst;

(15) "aanvullende overeenkomst": een overeenkomst waarbij een consument goederen of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, en deze goederen of diensten door de handelaar of door een derde partij worden geleverd op basis van een afspraak tussen die derde partij en de handelaar.


Artikel 3
Toepassingsgebied
 1. Deze richtlijn is van toepassing, onder de voorwaarden en in die mate als aangegeven in de bepalingen ervan, op overeenkomsten tussen een handelaar en een consument. Zij is ook van toepassing op overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit en stadsverwarming door openbare dienstverleners voor zover deze basisproducten op een contractuele basis worden geleverd.

 2. Indien de bepalingen van deze richtlijn strijdig zijn met een bepaling van een andere uniale handeling die betrekking heeft op specifieke sectoren dan heeft de bepaling van deze andere uniale handeling voorrang en is deze van toepassing op die specifieke sectoren.
 3. Deze richtlijn is niet van toepassing op overeenkomsten:

  1. betreffende maatschappelijke dienstverlening onder meer sociale huisvesting, kinderzorg en ondersteuning van gezinnen of personen in permanente of tijdelijke nood, inclusief langdurige zorg;

  2. betreffende gezondheidsdiensten zoals omschreven in Richtlijn 2011/24/EU, ongeacht of deze diensten door middel van gezondheidszorgfaciliteiten worden verleend of niet;

  3. betreffende gokken waarbij een geldbedrag wordt ingezet bij kansspelen, met inbegrip van loterijen, casinospelen en transacties voor weddenschappen;

  4. betreffende financiële diensten;

  5. voor het in leven roepen, het verkrijgen of de overdracht van rechten inzake of op onroerend goed;

  6. betreffende de constructie van nieuwe gebouwen, de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen en de verhuur van woonruimte;

  7. die binnen de werkingssfeer vallen van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten;

  8. die binnen de werkingssfeer vallen van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling;

  9. die conform de voorschriften van de lidstaten worden opgesteld door een openbaar ambtenaar die bij wet onafhankelijk en onpartijdig moet zijn en door middel van uitgebreide juridische informatie dient te verzekeren dat de consument de overeenkomst alleen na rijp juridisch beraad en in het besef van de juridische reikwijdte ervan sluit;

  10. betreffende de levering van levensmiddelen, dranken of andere goederen die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie en die fysiek bij de woning of arbeidsplaats van de consument worden afgeleverd door een handelaar die frequente en regelmatige rondes maakt;

  11. voor passagiersdiensten, met uitzondering van artikel 8, lid 2 en de artikelen 19 en 22;

  12. die worden gesloten door middel van distributieautomaten of geautomatiseerde handelsruimten;

  13. ie worden gesloten met telecommunicatie-exploitanten via openbare telefoons voor dat doel of die worden gesloten voor het gebruik van één internet-, telefoon- of faxverbinding door de consument.

 4. De lidstaten kunnen besluiten deze richtlijn niet toe te passen op en evenmin overeenkomstige nationale bepalingen te handhaven of in te voeren voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten waarbij de door de consument te betalen tegenwaarde ten hoogste 50 EUR bedraagt. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving een lagere waarde vaststellen.

 5. Voor zover algemene verbintenisrechtelijke aspecten bij deze richtlijn niet worden geregeld, laat deze richtlijn de algemene voorschriften van het nationale verbintenissenrecht, zoals overeenkomsten onverlet.

 6. Deze richtlijn belet handelaren niet om consumenten contractuele regelingen aan te bieden die verder gaan dan de door deze richtlijn geboden bescherming.


Artikel 4
Niveau van harmonisatie
Tenzij in deze richtlijn anders is bepaald, mogen de lidstaten in hun nationale wetgeving geen bepalingen handhaven of invoeren die afwijken van de bepalingen in deze richtlijn, met inbegrip van meer of minder strikte bepalingen die een ander niveau van consumentenbescherming moeten waarborgen.Hoofdstuk II
Consumenteninformatie voor andere dan buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten


Artikel 5
Informatieverplichtingen voor andere dan buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten
 1. Voordat de consument door enige andere dan buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomst of een aanbod voor deze overeenkomst is gebonden, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie, voor zover die informatie niet al duidelijk is uit de context:

  1. de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten, in de mate waarin zulks gezien het medium en de goederen of diensten passend is;

  2. de identiteit van de handelaar, in het bijzonder zijn handelsnaam, het geografische adres waar hij gevestigd is en zijn telefoonnummer,

  3. de totale prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort goed of dienst gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten worden betaald;

  4. in voorkomend geval de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verplicht het goed te leveren of de dienst te verlenen en het beleid inzake klachtenbehandeling van de handelaar;

  5. naast een herinnering aan het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor de goederen, het bestaan en de voorwaarden van klantenservice en handelsgaranties, voor zover van toepassing;

  6. de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst;

  7. de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen, voor zover van toepassing;

  8. eventueel de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

 2. Lid 1 is ook van toepassing op overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

 3. De lidstaten zijn niet verplicht lid 1 toe te passen op overeenkomsten die betrekking hebben op dagelijkse transacties die onmiddellijk na de sluiting van de overeenkomst worden verricht.

 4. De lidstaten kunnen aanvullende precontractuele informatieverplichtingen vaststellen of handhaven voor andere dan buiten verkoopruimten of op afstand gesloten overeenkomsten.Hoofdstuk III
Consumenteninformatie en herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten


Artikel 6
Informatievoorschriften voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
 1. Voordat de consument door enige op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst of een aanbod voor deze overeenkomst is gebonden, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:

  1. de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten, in de mate waarin zulks gezien het medium en de goederen of diensten passend is;

  2. de identiteit van de handelaar, bijvoorbeeld zijn handelsnaam;

  3. het geografisch adres waar de handelaar gevestigd is en het telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van de handelaar, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de handelaar kan opnemen en efficiënt met hem kan communiceren alsmede, indien van toepassing, het geografische adres en de identiteit van de handelaar namens wie hij optreedt;

  4. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig letter c) verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsruimten van de handelaar (en indien van toepassing dat van de handelaar namens wie hij optreedt), waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

  5. de totale prijs, inclusief belastingen, of, als het om een soort goed of dienst gaat waarvan de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten moeten worden betaald; In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst waaraan een abonnement is gekoppeld, heeft de totale prijs betrekking op de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, gelden als totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de berekeningswijze meegedeeld;

  6. kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst, wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

  7. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de handelaar zich verplicht het goed te leveren of de diensten te verlenen en, in voorkomend geval, het beleid inzake klachtenbehandeling van de handelaar;

  8. wanneer een recht van herroeping bestaat, de voorwaarden, de termijnen en de procedures voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 11, lid 1, alsmede het standaardformulier voor herroeping opgenomen in bijlage I, deel B;

  9. in voorkomend geval, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, voor op afstand gesloten overeenkomsten indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd, de kosten van het terugzenden van de goederen;

  10. indien de consument het recht van herroeping kan uitoefenen nadat hij een verzoek uit hoofde van artikel 7, lid 3, of artikel 8, lid 8, heeft gedaan, het feit dat de consument ervoor zou instaan de handelaar zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel 14, lid 3;

  11. indien er geen herroepingsrecht is overeenkomstig artikel 16 de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, in voorkomend geval, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

  12. een herinnering aan het bestaan van een wettelijke garantie van overeenstemming voor de goederen;

  13. het bestaan en de voorwaarden van klantenhulp, klantenservice en handelsgaranties, voor zover van toepassing;

  14. de duur van de overeenkomst, indien van toepassing, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur of automatisch verlengbaar is, de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst;

  15. de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst, voor zover van toepassing;

  16. het bestaan en de voorwaarden van aanbetalingen of andere financiële waarborgen die de consument op verzoek van de handelaar moet betalen of bieden, indien van toepassing;

  17. de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen, voor zover van toepassing;

  18. eventueel de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de handelaar op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

  19. indien van toepassing de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechtingsprocedures waaraan de handelaar is onderworpen, en de voorwaarden voor toegang daartoe.

 2. Lid 1 is ook van toepassing op overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming en van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

 3. Bij een publike verkoop kan de in lid 1, onder b), c) en d) bedoelde informatie vervangen worden door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester.

 4. De in lid 1, onder h), i) en j) bedoelde informatie kan worden verstrekt door middel van de modelinstructies voor herroeping van bijlage I, deel A. De handelaar die deze instructies correct ingevuld heeft verstrekt, wordt geacht te hebben voldaan aan de informatievoorschriften vastgelegd in lid 1, onder h), i) en j).

 5. De in lid 1 bedoelde informatie vormt een integrerend onderdeel van de op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst en wordt niet gewijzigd, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

 6. Indien de handelaar niet voldaan heeft aan de informatievoorschriften betreffende extra lasten en andere kosten zoals bedoeld in lid 1, onder e), of betreffende de kosten van het terugzenden van de goederen zoals bedoeld in lid 1, onder i), is de consument niet verplicht deze lasten of kosten te betalen.

 7. De lidstaten kunnen in hun nationale wetgeving taalvereisten handhaven of invoeren met betrekking tot de contractuele informatieverplichtingen om te verzekeren dat deze informatie voor de consument eenvoudig te begrijpen is.

 8. De bij deze richtlijn vastgelegde informatieverplichtingen komen bovenop de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2006/123/EG en Richtlijn 2000/31/EG en beletten de lidstaten niet aanvullende informatieverplichtingen op te leggen overeenkomstig die richtlijnen.

  Onverminderd de eerste alinea geldt dat, indien een bepaling van Richtlijn 2006/123/EG of Richtlijn 2000/31/EG betreffende de inhoud van en de wijze waarop de informatie dient te worden verstrekt strijdig is met een bepaling van deze richtlijn, de bepaling van deze richtlijn voorrang heeft.

 9. De bewijslast voor de naleving van de in dit hoofdstuk neergelegde informatievoorschriften ligt bij de handelaar.


Artikel 7
Formele vereisten voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten
 1. Bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten wordt de in artikel 6 genoemde informatie aan de consument op papier verstrekt of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame drager. De informatie wordt verstrekt in goed leesbare vorm en in duidelijke en begrijpelijke taal.

 2. De handelaar verstrekt de consument een kopie van de ondertekende overeenkomst of de bevestiging van de overeenkomst op papier of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame drager, met inbegrip van, in voorkomend geval, de bevestiging van de toestemming en het akkoord van de consument overeenkomstig artikel 16, onder m).

 3. Indien de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming aanvangt tijdens de in artikel 9, lid 2, bedoelde herroepingstermijn, verlangt de handelaar dat de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt op een duurzame drager.

 4. Voor wat betreft buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten waarbij de consument uitdrukkelijk om de diensten van de handelaar heeft verzocht met het oog op het verrichten van herstellings- of onderhoudswerken waarvoor de handelaar en de consument hun contractuele verplichtingen onmiddellijk nakomen en het door de consument te betalen bedrag niet meer dan 200 EUR bedraagt:

  1. zal de handelaar de consument de in artikel 6, onder b) en c), genoemde informatie verstrekken alsmede informatie over de prijs of de manier waarop de prijs wordt berekend, samen met een raming van de totale prijs, op papier of, indien de consument hiermee instemt, op een andere duurzame drager. De handelaar verstrekt de in artikel 6, lid 1, onder a), h) en k), genoemde informatie maar kan ervan afzien deze op papier of op een andere duurzame drager te verstrekken indien de consument daar uitdrukkelijk mee instemt;

  2. bevat de bevestiging van de overeenkomst die overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt verstrekt, de in artikel 6, lid 1, genoemde informatie

  De lidstaten kunnen besluiten dit lid niet toe te passen.

 5. De lidstaten leggen voor de nakoming van de in deze richtlijn genoemde informatievoorschriften geen verdere formele precontractuele informatieverplichtingen op.


Artikel 8
Formele vereisten voor overeenkomsten op afstand
 1. Bij overeenkomsten op afstand wordt de in artikel 6 genoemde informatie aan de consument verstrekt of beschikbaar gemaakt, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand in duidelijke en begrijpelijke taal en, voor zover zij op een duurzame drager wordt verstrekt, in leesbare vorm.

 2. Indien een elektronisch te sluiten overeenkomst op afstand een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, wijst de handelaar de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, op de in artikel 6, lid 1, onder a), e), n) en o), genoemde informatie.

  De handelaar verzekert dat de consument bij het plaatsen van zijn bestelling, uitdrukkelijk bevestigt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Indien het plaatsen van een bestelling inhoudt dat een knop of een soortgelijke functie moet worden aangeklikt, wordt de knop of soortgelijke functie op een goed leesbare wijze aangemerkt met alleen de woorden "bestelling met betalingsverplichting" of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de verkoper te betalen. Indien aan de bepalingen van deze alinea niet is voldaan is de consument niet door de overeenkomst of de bestelling gebonden.

 3. Op websites waarop handel wordt gedreven wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces duidelijk en leesbaar aangegeven of er restricties gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.

 4. Wanneer de overeenkomst gesloten wordt door middel van een medium dat maar weinig ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, verstrekt de handelaar, via dat medium voordat de overeenkomst gesloten wordt ten minste de precontractuele informatie betreffende de voornaamste kenmerken van het goed of de dienst, de identiteit van de verkoper, de totale prijs, het recht van herroeping, de duur van de overeenkomst en, in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen, zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a), b), e), h) en n). De overige in artikel 6 bedoelde informatie wordt door de handelaar op passende wijze aan de consument verstrekt, overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

 5. Onverminderd lid 4 geeft de handelaar, indien hij de consument opbelt met het oogmerk een overeenkomst op afstand te sluiten, zijn identiteit en, in voorkomend geval, de identiteit van de persoon namens wie hij opbelt, alsmede het commerciële doel van het gesprek aan het begin van het telefoongesprek met de consument.

 6. Indien een overeenkomst op afstand per telefoon moet worden gesloten, kunnen de lidstaten bepalen dat de verkoper het aanbod aan de consument moet bevestigen. Deze laatste is alleen gebonden nadat hij het aanbod heeft getekend of zijn schriftelijke instemming heeft gestuurd. De lidstaten kunnen tevens bepalen dat dergelijke bevestigingen moeten worden verricht op een duurzame drager.

 7. De verkoper verstrekt de consument de bevestiging van de gesloten overeenkomst, met inbegrip van, in voorkomend geval, de toestemming en het akkoord van de consument overeenkomstig artikel 16, onder m), en van alle in artikel 6, lid 1, bedoelde informatie, op een duurzame drager, binnen een redelijke periode na sluiting van de overeenkomst op afstand, en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de verrichting van de dienst begint, tenzij die informatie al vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand op een duurzame drager aan de consument is verstrekt.

 8. Indien de consument wenst dat de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, of van stadsverwarming aanvangt tijdens de in artikel 9, lid 2, bedoelde herroepingstermijn, verlangt de handelaar dat de consument daar uitdrukkelijk om verzoekt.

 9. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen betreffende het sluiten van contracten en het plaatsen van orders langs elektronische weg van de artikelen 9 en 11 van Richtlijn 2000/31/EG.

 10. De lidstaten leggen voor de nakoming van de in deze richtlijn genoemde informatievoorschriften geen verdere formele precontractuele informatieverplichtingen op.


Artikel 9
Herroepingsrecht
 1. Behoudens de in artikel 16 bedoelde uitzonderingen, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand of de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten dan die welke in artikel 13, lid 2 en artikel 14 zijn vastgesteld.

 2. Onverminderd artikel 10 verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na:

  1. voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

  2. voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt of:

   1. indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in ontvangst neemt;

   2. indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in ontvangst neemt;

   3. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in ontvangst neemt;

  3. in geval van overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaalde volume of in een bepaalde hoeveelheid, van stadsverwarming of van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, de dag van de sluiting van de overeenkomst;

 3. De lidstaten verbieden de partijen niet hun contractuele verplichtingen na te komen gedurende de herroepingstermijn. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kunnen de lidstaten evenwel bestaande nationale wetgeving waarbij het de handelaar wordt verboden om de betaling te innen gedurende een bepaalde periode na de sluiting van de overeenkomst, handhaven.


Artikel 10
Weglating van informatie over het herroepingsrecht
 1. Indien de handelaar de consument niet de ingevolge artikel 6, lid 1, onder h), verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, loopt de herroepingstermijn af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 9, lid 2, vastgestelde herroepingstermijn.

 2. Indien de handelaar de in lid 1 bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de in artikel 9, lid 2, bedoelde dag, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 11
Uitoefening van het herroepingsrecht
 1. Voor afloop van de herroepingstermijn stelt de consument de handelaar op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument hetzij:

  1. gebruik maken van het standaardformulier voor herroeping zoals aangegeven in bijlage I, deel B; hetzij

  2. een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

  De lidstaten leggen geen formele vereisten op met betrekking tot het modelformulier voor herroeping, anders dan degene die zijn opgenomen in bijlage I, deel B.

 2. De in artikel 9, lid 2, en artikel 10 bedoelde herroepingstermijn wordt in acht genomen wanneer de consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

 3. De handelaar kan, naast de in lid 1 bedoelde mogelijkheden, de consument de mogelijkheid bieden het modelformulier voor herroeping overeenkomstig bijlage I, deel B, of een andere ondubbelzinnige verklaring op de website van de handelaar elektronisch in te vullen en toe te zenden via de website van de handelaar. In deze gevallen stuurt de handelaar de consument onverwijld op een duurzame drager een bevestiging van de ontvangst van de herroeping.

 4. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.


Artikel 12
Gevolgen van herroeping
Door de uitoefening van het herroepingsrecht zijn de partijen niet langer verplicht:

 1. de op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst uit te voeren, of

 2. een overeenkomst op afstand of buiten verkoopruimten te sluiten, in het geval de consument een aanbod heeft gedaan.


Artikel 13
Verplichtingen van de handelaar bij herroeping
 1. De handelaar vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, indien van toepassing, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop hij door de consument wordt geïnformeerd over zijn besluit om de overeenkomst overeenkomstig artikel 11 te herroepen.

  De handelaar verricht de terugbetaling als bedoeld in het eerste lid onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als gevolg van zulke terugbetaling geen extra kosten mag hebben.

 2. Onverminderd lid 1 hoeft de handelaar geen bijkomende kosten terug te betalen, als de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door de handelaar aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen.

 3. Behoudens wanneer de handelaar heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, kan de handelaar wachten met terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Artikel 14
Verplichtingen van de consument bij herroeping
 1. Bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de handelaar of aan een persoon die door de handelaar gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn besluit de overeenkomst te herroepen overeenkomstig artikel 11 aan de handelaar heeft medegedeeld, tenzij de handelaar aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn wordt in acht genomen wanneer de goederen door de consument worden teruggestuurd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De consument draagt alleen de directe kosten van het retourneren van de goederen, tenzij de handelaar ermee instemt deze kosten te dragen of de handelaar heeft nagelaten de consument mee te delen dat deze de kosten moet dragen.

  Wat buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreft, haalt de verkoper, indien de goederen bij de consument thuis zijn geleverd bij het sluiten van de overeenkomst, deze op eigen kosten af indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden geretourneerd.

 2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de hoedanigheid en het functioneren van de goederen vast te stellen. De consument is in geen geval aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen wanneer de handelaar heeft nagelaten om overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder h), informatie over het herroepingsrecht te verstrekken.

 3. Indien een consument het recht van herroeping uitoefent nadat hij een verzoek uit hoofde van artikel 7, lid 3, of artikel 8, lid 8, heeft gedaan, betaalt de consument de handelaar een bedrag evenredig aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de consument de handelaar ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent en de volledige uitvoering van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de consument aan de handelaar moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs onevenredig hoog is, wordt het evenredige bedrag berekend op grondslag van de marktwaarde van het geleverde.

 4. De consument draagt geen kosten voor:

  1. diensten, de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaald volume marktklaar zijn gemaakt, of van stadsverwarming, die geheel of ten dele tijdens de herroepingstermijn zijn verleend, indien

   1. de handelaar heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder h) of j) te verstrekken; of

   2. de consument er niet uitdrukkelijk om heeft verzocht met de uitvoering van de dienst te beginnen tijdens de herroepingstermijn overeenkomstig artikel 7, lid 3, en artikel 8, lid 8); of

  2. de levering, volledig of gedeeltelijk, van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, indien

   1. de consument er van te voren niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen vóór het einde van de in artikel 9 bedoelde periode van 14 dagen, of

   2. de consument er niet mee akkoord is gegaan zijn recht op herroeping te verliezen door toestemming te verlenen, of

   3. de handelaar heeft nagelaten de bevestiging te verstrekken als bedoeld in artikel 8, lid 7.

  3. Behoudens artikel 13, lid 2, en onderhavig artikel, kan de consument in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld wegens uitoefening van zijn herroepingsrecht.  Artikel 15
  Gevolgen van de uitoefening van het herroepingsrecht op aanvullende overeenkomsten

  1. Onverminderd artikel 15 van Richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten worden, wanneer de consument gebruik maakt van zijn recht van herroeping van een overeenkomstig de artikelen 9 tot en met 14 van deze richtlijn op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, alle eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch eveneens beëindigd, zonder kosten voor de consument waarin in artikel 13, lid 2, of artikel 14 van deze richtlijn niet is voorzien.

  2. De lidstaten stellen uitvoeringsbepalingen voor de beëindiging van dergelijke overeenkomsten vast.  Artikel 16 Uitzonderingen op het herroepingsrecht
  De lidstaten voorzien niet in het in de artikelen 9 tot en met 15 bedoelde herroepingsrecht voor op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten betreffende:

  1. dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument ermee heeft ingestemd zijn herroepingsrecht te verliezen op het moment dat de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd,

  2. de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

  3. de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

  4. de levering van goederen die snel bederven of aflopen;

  5. de levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

  6. de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

  7. De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de feitelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;

  8. overeenkomsten waarbij de consument de handelaar expliciet verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende reparaties of onderhoud te verrichten; wanneer echter de handelaar bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of goederen levert die niet strikt noodzakelijk zijn om het onderhoud of de reparaties uit te voeren, dient het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing te zijn;

  9. de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  10. de levering van afzonderlijke kranten, periodieken of tijdschriften, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op een dergelijke publicatie;

  11. overeenkomsten die zijn gesloten bij een publieke verkoop bij opbod;

  12. de levering van logies anders dan voor woondoelen, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, het restaurantbedrijf en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

  13. de levering van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument ermee akkoord is gegaan dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.Hoofdstuk IV
Andere consumentenrechten


Artikel 17
Toepassingsgebied
 1. De artikelen 18 en 20 zijn van toepassing op verkoopovereenkomsten. Deze artikelen zijn niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid marktklaar zijn gemaakt, of stadsverwarming, of de levering van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager.

 2. De artikelen 19, 21 en 22 zijn van toepassing op verkoop- en dienstenovereenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, stadsverwarming en digitale inhoud.


Artikel 18
Levering
 1. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen over het tijdstip voor de levering, levert de handelaar de goederen door het fysieke bezit van of de controle over de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst, over te dragen aan de consument.

 2. Indien de handelaar niet voldaan heeft aan zijn verplichting de goederen op het met de consument overeengekomen tijdstip, of tijdig in de zin van lid 1, te leveren, verzoekt de consument hem de levering te verrichten binnen een termijn die aangepast is aan de omstandigheden. Indien de handelaar de goederen niet tijdig levert, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

  De eerste alinea is niet van toepassing op verkoopovereenkomsten waarbij de handelaar heeft geweigerd de goederen te leveren, waarbij de leveringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen, of waarbij de consument de handelaar vóór de sluiting van de overeenkomst ervan in kennis stelt dat levering uiterlijk op of op een bepaalde datum essentieel is. In deze gevallen, als de handelaar de goederen niet op het met de consument overeengekomen tijdstip of tijdig in de zin van lid 1 levert, heeft de consument het recht de overeenkomst onverwijld te beëindigen.

 3. Bij beëindiging van de overeenkomst vergoedt de handelaar onverwijld alle uit hoofde van de overeenkomst betaalde bedragen.

 4. Naast de ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig lid 2, staan de consument andere rechtsmiddelen open krachtens het nationale recht.


Artikel 19
Vergoedingen voor het gebruik van betaalmiddelen
De lidstaten verbieden handelaars om consumenten voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel vergoedingen aan te rekenen die de kosten voor de handelaar als gevolg van het gebruik van dit middel overschrijden.


Artikel 20
Risico-overdracht
Voor overeenkomsten waarbij de handelaar de goederen opstuurt naar de consument, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen daadwerkelijk in bezit heeft gekregen. Het risico gaat over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de handelaar was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.


Artikel 21
Telefonische contacten
De lidstaten waarborgen dat handelaren die een telefoonnummer openstellen voor consumenten zodat deze per telefoon met de handelaren contact kunnen opnemen over de door hen gesloten overeenkomsten, voor dergelijke telefonische contacten niet meer in rekening brengen dan het basistarief.

De eerste alinea laat de rechten van aanbieders van telecommunicatiediensten om daarvoor kosten in rekening te brengen onverlet.


Artikel 22
Extra betalingen
Voordat de consument gebonden is door de overeenkomst of het aanbod, vraagt de handelaar de consument uitdrukkelijk of deze instemt met eventuele extra aanvullende betalingen naast de overeengekomen betaling voor het onderwerp van de eigenlijke contractuele verplichting van de handelaar. Wanneer de handelaar niet de uitdrukkelijke toestemming van de consument heeft verkregen, maar ervan uitgaat dat de consument die heeft gegeven omdat deze geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid bepaalde default-opties, en daarmee de aanvullende betalingen, af te wijzen, heeft de consument recht op vergoeding van deze betalingen.Hoofdstuk V
Algemene bepalingen


Artikel 23
Handhaving
 1. De lidstaten zorgen ervoor dat passende en doeltreffende middelen beschikbaar zijn om de bepalingen van deze richtlijn te doen naleven.

 2. De in lid 1 bedoelde middelen omvatten bepalingen volgens welke een of meer van onderstaande, naar nationaal recht bepaalde instanties, zich overeenkomstig het nationale recht tot de bevoegde rechterlijke of administratieve instanties kunnen wenden om de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn te doen toepassen:

  1. overheidsinstanties of de vertegenwoordigers ervan;

  2. consumentenorganisaties die een rechtmatig belang hebben bij de bescherming van de consument;

  3. beroepsorganisaties die een rechtmatig belang hebben bij een optreden in rechte.


Artikel 24
Sancties
 1. De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

 2. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel 25, lid 1, eerste alinea, genoemde datum van deze bepalingen in kennis en delen haar onmiddellijk alle latere wijzigingen van die bepalingen mee.


Artikel 25
Dwingend karakter van de richtlijn
Wanneer het recht dat op de overeenkomst van toepassing is het recht van een lidstaat is, kunnen consumenten geen afstand doen van de rechten die zij uit hoofde van de nationale maatregelen die deze richtlijn omzetten genieten.

Bedingen die direct of indirect voorzien in afstand of beperking van de uit deze richtlijn voortvloeiende rechten zijn niet bindend voor de consument.


Artikel 26
Informatieverstrekking
De lidstaten nemen passende maatregelen om de consumenten en handelaren op de hoogte te brengen van de nationale bepalingen die met het oog op de omzetting van deze richtlijn zijn vastgesteld en moedigen, waar passend, handelaren en houders van een gedragscode aan om de consumenten over hun rechten in te lichten.


Artikel 27
Niet-gevraagde leveringen
Consumenten zijn niet verplicht enige vergoeding te betalen in gevallen van ongevraagde levering van goederen, water, gas elektriciteit, stadsverwarming of digitale inhoud of ongevraagde verlening van diensten, zoals verboden door artikel 5, lid 5, en punt 29 van bijlage I van Richtlijn 2005/29/EG. In deze gevallen betekent het feit dat een consument niet reageert op de ongevraagde levering, niet dat hij met de levering instemt.


Artikel 28
Omzetting
 1. De lidstaten stellen uiterlijk op ... [twee jaar na de inwerkingtreden van deze richtlijn] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend. Zij delen de Commissie de tekst van deze maatregelen onverwijld mede in de vorm van bescheiden. De Commissie maakt van deze bescheiden gebruik bij het opstellen van het verslag als bedoeld in artikel 30.

  Zij passen die maatregelen toe met ingang van ... [dertig maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn]

  Wanneer de lidstaten die maatregelen vaststellen, wordt in die maatregelen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

 2. De bepalingen van deze richtlijn zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten na de datum die is vastgelegd in de tweede alinea van lid 1.


Artikel 29
Rapportageverplichtingen
 1. Indien een lidstaat gebruik maakt van één van de in artikel 3, lid 4, artikel 6, leden 7 en 8, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 6) en artikel 9, lid 3, vermelde regelgevingsopties, stelt hij de Commissie daarvan uiterlijk ... [twee jaar na de inwerkingstreding van deze richtlijn] in kennis, alsook van eventuele latere wijzigingen.

 2. De Commissie zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde informatie toegankelijk is voor de consumenten en handelaren, onder meer op een speciaal daarvoor gecreëerde website.

 3. De Commissie doet de informatie als bedoeld in lid 1 toekomen aan de andere lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie raadpleegt belanghebbenden over de door de lidstaten verstrekte informatie.


Artikel 30
Verslaglegging door de Commissie en toetsing

De Commissie dient uiterlijk ... [vijf jaar na inwerkingtreding van deze richtlijn] bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in over de toepassing van de richtlijn. Dit verslag omvat met name een evaluatie van de bepalingen van deze richtlijn die betrekking hebben op digitale inhoud, inclusief het herroepingsrecht. Zo nodig worden aan dit verslag wetgevingsvoorstellen toegevoegd om deze richtlijn aan de ontwikkelingen op het gebied van consumentenrechten aan te passen.Hoofdstuk VI
Slotbepalingen


Artikel 31
Intrekkingsbepalingen

De Richtlijnen 85/577/EEG en 97/7/EG zoals gewijzigd bij de in bijlage II genoemde richtlijnen worden met ingang van ... [dertig maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijnen worden beschouwd als verwijzingen naar deze richtlijn, volgens de transponeringstabel vastgelegd in bijlage III.
Artikel 32
Wijziging van Richtlijn 93/13/EEG

In Richtlijn 93/13/EEG wordt het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 8 bis

 1. Indien een lidstaat bepalingen vaststelt overeenkomstig artikel 8, met name op de volgende terreinen:

  – de vraag of bedingen waarover op individuele basis is onderhandeld of de toereikendheid, prijs of vergoeding vallen onder de beoordeling van het oneerlijke karakter;

  – van lijsten met bedingen die als oneerlijk worden beschouwd,

  stelt de lidstaat de Commissie hiervan op de hoogte, alsmede van eventuele daarna doorgevoerde wijzigingen.

 2. De Commissie zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde informatie toegankelijk is voor de consumenten en handelaren, onder meer op een speciaal daarvoor gecreëerde website.

 3. De Commissie doet de informatie als bedoeld in lid 1 toekomen aan de andere lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie raadpleegt belanghebbenden over de door de lidstaten verstrekte informatie."Artikel 33
Wijziging van Richtlijn 1999/44/EG

In Richtlijn 1999/44/EG wordt het volgende artikel ingevoegd:
"Artikel 8 bis

 1. Wanneer een lidstaat stringentere bepalingen inzake consumentenbescherming vaststelt dan die waarin artikel 5, leden 1 tot en met 3, en artikel 7, lid 1, voorzien, stelt hij de Commissie daarvan in kennis, alsmede van eventuele latere wijzigingen.

 2. De Commissie zorgt ervoor dat de in lid 1 bedoelde informatie toegankelijk is voor de consumenten en handelaren, onder meer op een speciaal daarvoor gecreëerde website.

 3. De Commissie doet de informatie als bedoeld in lid 1 toekomen aan de andere lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie raadpleegt belanghebbenden over de door de lidstaten verstrekte informatie."Artikel 34
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.<


Artikel 35
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.Gedaan te ...

Voor het Europees Parlement
De Voorzitter

Voor de Raad
De voorzitterDatenschutz Impressum