Webshoprecht.de

Informatie betreffende de uitoefening van het recht van herroeping

Informatie betreffende de uitoefening van het recht van herroeping


Bijlage I Richtlijn consumentenrechten 2011

Informatie betreffende de uitoefening van het recht van herroeping

A. Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag die volgt op ... .

Hier dient de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst te worden ingevoegd:

1. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid marktklaar zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud, anders dan op een materiële drager:

"de sluiting van de overeenkomst"

voor verkoopovereenkomsten:

"het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed daadwerkelijk in bezit krijgt."

voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd:

"het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed daadwerkelijk in bezit krijgt."

voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen:

"het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste partij of het laatste onderdeel daadwerkelijk in bezit krijgt."

voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode:

"het tijdstip waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed daadwerkelijk in bezit krijgt."


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt u ons

Hier dient u uw naam, woonplaats en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres in te vullen via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:

"U kunt het standaardformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen."

U bent op tijd voor de herroeping als u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de termijn voor herroeping is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onmiddellijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering, duurder dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u expliciet anderszins heeft vermeld. In ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:

"Wij behouden ons het recht voor te wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt." *********

Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst, dient hier het volgende te worden ingevoegd:

Of

"Wij zullen de goederen afhalen."

0f

"U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan

...

[naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen]

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken."
*********

Daarna is onderstaande tekst in te voegen:

Clausule 1:

Of

"Wij zullen de kosten van het retourneren van de goederen voor onze rekening nemen."

of

"De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening."

Clausule 2:

Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het retourneren van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden:

"De directe kosten van het retourneren van de goederen, ... EUR [vul in] komen voor uw rekening."

of indien de kosten van het retourneren van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend:

"De directe kosten van het retourneren van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op ongeveer ... EUR.“ of

Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd:

„Wij zullen de goederen op uw kosten bij u afhalen."

*********

Verder:

"U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen."

In geval van overeenkomsten betreffende de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid marktklaar zijn gemaakt, of van stadsverwarming, wordt het volgende ingevoegd:

"Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan de verhouding tussen hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is en de volledige uitvoering van de overeenkomst."B. Model van een herroepingsformulier

(dit formulier alleen invullen en inzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan ...

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn faxnummer en e-mailadres in te vullen]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*

Besteld op*/Ontvangen op*
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum


* Doorhalen wat niet van toepassing is

- nach oben -


Datenschutz    Impressum